ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. HappyPetLife.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Almen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80723160.

2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HappyPetLife.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de Koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen HappyPetLife.nl en de Koper, al dan niet middels één van de Webwinkels van HappyPetLife.nl tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee HappyPetLife.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Koper heeft verbonden tot de levering van Producten.

5. Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst die tussen HappyPetLife.nl en een Consument middels één van de Webwinkels van HappyPetLife.nl wordt gesloten.

6. Webwinkel: HappyPetLife.nl.

7. Producten: alle door HappyPetLife.nl aan de Koper aangeboden en/of in het kader van de Overeenkomst door of namens HappyPetLife.nl te leveren zaken.

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

9. Recht van ontbinding: de aan de Consument geboden wettelijke mogelijkheid om een Overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de Producten.

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN HappyPetLife.nl

HappyPetLife.nl

Vestigingsadres: Laakweg 17 , 7218AL te Almen (NL)

E-mailadres: sales@HappyPetLife.nl

ARTIKEL 3. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HappyPetLife.nl en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus Schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Het aanbod van HappyPetLife.nl bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

2. Het gebruik van afbeeldingen in de Webwinkels is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van de aangeboden Producten.

3. Kennelijke vergissingen en fouten in zijn aanbod, binden HappyPetLife.nl niet.

4. De Overeenkomst geldt als tot stand gekomen op het moment dat het door de Koper aanvaarde aanbod door HappyPetLife.nl langs elektronische weg is bevestigd en de Koper heeft voldaan aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.

5. De door HappyPetLife.nl langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door HappyPetLife.nl is verzonden.

6. HappyPetLife.nl kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien HappyPetLife.nl op grond van dit onderzoek goede gronden kan aanvoeren om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de bestelling bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten door of namens de Koper worden afgehaald op locatie van HappyPetLife.nl. Afhalen als hier bedoeld is uitsluitend mogelijk bij bestellingen op HappyPetLife.nl. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten door of namens de Koper worden afgehaald op locatie van HappyPetLife.nl, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip.

2. HappyPetLife.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.

3. HappyPetLife.nl is pas gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst indien voldaan is aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

4. HappyPetLife.nl behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij zulks redelijkerwijs niet van de Koper kan worden gevergd. In geval van levering in gedeelten, vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het Recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

5. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.

6. HappyPetLife.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door HappyPetLife.nl vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van HappyPetLife.nl treedt niet eerder in dan nadat de Koper HappyPetLife.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen HappyPetLife.nl zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

7. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat HappyPetLife.nl alle voor de levering benodigde gegevens van de Koper heeft ontvangen.

8. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

9. Indien HappyPetLife.nl als gevolg van een aan de Koper toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden

Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het verzoek bij HappyPetLife.nl heeft ingediend de Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij:

a. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de directe verpakking is geopend, dan wel de verzegeling is verbroken. Dit geldt in elk geval voor de levering van diverse soorten visvoer, cilinders die CO2 bevatten, medicatie, middelen ter behandeling of het testen van aquarium- of vijverwater en vloeistoffen.

b. de levering van Producten die snel bederven of die voor retournering daarvan een redelijkerwijs te beperkte houdbaarheidsdatum hebben;

c. Producten die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

d. een Overeenkomst op afstand waarvoor het Recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. De Consument die gebruik maakt van het Recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door HappyPetLife.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij HappyPetLife.nl. Zo spoedig mogelijk nadat HappyPetLife.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal HappyPetLife.nl de ontbinding van de Overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de betreffende Producten, onverminderd het bepaalde in lid 2, slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de Consument van het Recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan het door HappyPetLife.nl aan de Consument daartoe bekendgemaakte retouradres. 

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. HappyPetLife.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betalingen.

7. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het verzoek bij HappyPetLife.nl heeft ingediend de Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het Recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.

9. HappyPetLife.nl zal de van de Consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op afstand aan de Consument terugbetalen, mits de betreffende Producten door HappyPetLife.nl c.q. de door hem aangewezen derde zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het Recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten voor de heenzending naar de Consument, niet voor restitutie of kwijtschelding in aanmerking. Voorts is HappyPetLife.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door HappyPetLife.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. HappyPetLife.nl staat ervoor in dat de geleverde Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de Overeenkomst, met dien verstande dat duurzame Producten, niet zijnde verbruiksartikelen, uitsluitend worden geleverd met de eventuele fabrieksgarantie die door de fabrikant of importeur van de Producten is meegeleverd.

2. Een door HappyPetLife.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens HappyPetLife.nl kunnen doen gelden.

3. In geval van een aanspraak op non-conformiteit of fabrieksgarantie, dient de Koper HappyPetLife.nl hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis te stellen. Ter zake van de retournering van het betreffende Product is de Koper gehouden de instructies van HappyPetLife.nl op te volgen. De kosten van retournering komen voor rekening van de Koper. Indien komt vast te staan dat de aanspraak van de Koper op non-conformiteit of fabrieksgarantie gegrond is, maakt de Koper aanspraak op restitutie van deze retourkosten.

4. Een beroep op non-conformiteit of fabrieksgarantie is in elk geval ongegrond indien het gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of voor het overige niet aan HappyPetLife.nl of zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het Product.

5. Wanneer door HappyPetLife.nl voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de Koper, indien sprake is van een ongeldig beroep op non-conformiteit of fabrieksgarantie. HappyPetLife.nl streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper echter niet van zijn verplichting tot het betalen van de hier bedoelde kosten.

6. In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt de Koper ter keuze van HappyPetLife.nl ten hoogste aanspraak op kosteloos herstel dan wel vervanging van het gebrekkige Product. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de Koper aanspraak op een naar redelijkheid door HappyPetLife.nl vast te stellen financiële compensatie, welke, behoudens dwingende wettelijke bepalingen, nimmer meer bedraagt dan de door de Koper voor het betreffende Product betaalde prijs.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. HappyPetLife.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat HappyPetLife.nl een bestelling niet (tijdig) kan leveren door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de Producten (tijdelijk) niet leverbaar zijn.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In geval de bestelde Producten niet (tijdig) kunnen worden geleverd, kan de Koper in plaats van ontbinding van de Overeenkomst, andere wél (tijdig) leverbare Producten in de plaats stellen van de (tijdelijk) niet-leverbare Producten.

3. Indien HappyPetLife.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. HappyPetLife.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst HappyPetLife.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is HappyPetLife.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan HappyPetLife.nl verschuldigde bedragen heeft gesteld.

3. Voorts is HappyPetLife.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De Koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door HappyPetLife.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van HappyPetLife.nl behoort te komen, de Koper aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Koper verplicht de schade die HappyPetLife.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien HappyPetLife.nl de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN & BETALINGEN

1. Bestellingen binnen Nederland af te leveren, worden voor rekening van HappyPetLife.nl verzonden indien de totaalprijs van de bestelling ten minste € 50,- bedraagt, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk is vermeld dat de verzendkosten ook dan voor rekening van de Koper komen. Bij bestelbedragen van minder dan 50 euro, alsook in geval van aflevering in andere landen dan Nederland, komen de verzendkosten voor rekening van de Koper. Het bestelbedrag als bedoeld in de eerste zin van dit lid geldt inclusief btw voor Consumenten en exclusief btw voor overige Kopers.

2. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele andere bijkomende kosten.

3. Betaling dient te geschieden op één van de door HappyPetLife.nl aangewezen betaalmethoden. Indien achterafbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door HappyPetLife.nl voorgeschreven wijze.

4. De Koper die zich verbindt tot vooruitbetaling, kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door of namens HappyPetLife.nl voor zolang de vooruitbetaling nog niet door HappyPetLife.nl is ontvangen.

5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de Koper verstrekte betaalgegevens, dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van HappyPetLife.nl.

6. HappyPetLife.nl is gerechtigd de aan de Koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.

7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de Koper, zijn de vorderingen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.

9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de Overeenkomst of wet voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan HappyPetLife.nl kan worden toegerekend. In het bijzonder is HappyPetLife.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in artikel 7.4 op grond waarvan geen geldige aanspraak op non-conformiteit of fabrieksgarantie bestaat.

2. HappyPetLife.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

3. Voorts is HappyPetLife.nl nimmer aansprakelijk voor de schade waarvoor de fabrikant of importeur van de Producten, krachtens de wettelijke regeling van de Productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.

4. De aansprakelijkheid van HappyPetLife.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van HappyPetLife.nl betrekking heeft.

5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HappyPetLife.nl bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit de voorgaande leden van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7. De Koper vrijwaart HappyPetLife.nl van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan HappyPetLife.nl toerekenbaar is.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HappyPetLife.nl.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door HappyPetLife.nl geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Koper verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht.

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht HappyPetLife.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan HappyPetLife.nl of door HappyPetLife.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. HappyPetLife.nl is bij verzuim van de Koper gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Koper.

5. Als de Koper, nadat de Producten door HappyPetLife.nl aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Koper zijn betalingsverplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | KLACHTENREGELING

1. HappyPetLife.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd de dwingende wettelijke klachttermijnen voor consumenten, binnen zeven dagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HappyPetLife.nl,.

3. Bij HappyPetLife.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HappyPetLife.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Een klacht schort de verplichtingen van HappyPetLife.nl niet op, tenzij HappyPetLife.nl Schriftelijk anders aangeeft.

Bijzondere bepaling voor Consumenten

6. Bij klachten dient de Consument zich allereerst te wenden tot HappyPetLife.nl.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HappyPetLife.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst ter beschikking van de Koper is gesteld.

5. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.